Volg ons op: 
𝕏
 

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring van Het Zakelijk Gezeilschap der KWS 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u zich heeft aangemeld als lid van onze - informele - vereniging. Voor de vereniging Het Zakelijk Gezeilschap der KWS (Het Gezeilschap) is een verantwoorde omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de vereniging zich aan de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe we uw gegevens verwerken en waarvoor we dat doen, leggen we graag uit in deze privacyverklaring. We vertellen u in deze verklaring ook wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens. Deze verklaring geldt voor alle diensten die de vereniging aanbiedt.

 

Dit is de Vereniging Zakelijk Gezeilschap der KWS

Het Gezeilschap is een informele vereniging die tot doel heeft de KWS te steunen in de breedste zin.

 

Onderstaande persoonsgegevens leggen wij vast c.q. verwerken wij:

Persoonsgegevens zijn de gegevens die naar u te herleiden zijn. Het Gezeilschap beschikt over deze gegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft en doordat u zich heeft aangemeld als lid. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Achternaam en voorletters,
 • Geslacht (mevrouw, de heer of familie),
 • Naam van uw onderneming,
 • Adresgegevens van uw onderneming,
 • E-mailadres, indien aan ons doorgegeven en 
 • Rekeningnummer, indien uw akkoord bent gegaan met automatische incasso van de contributie.

 

Hier gebruiken wij uw gegevens voor:

De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Het Gezeilschap. Als u lid wordt van onze vereniging, komt er een overeenkomst tot stand tussen u en Het Gezeilschap. We verwerken uw gegevens voor het uitvoeren van die overeenkomst voor:

 • het innen van de contributie; factuur of automatische incasso,
 • het verzenden (x-aantal keer per jaar) van onze nieuwsbrief,
 • het verzenden via de email van onze nieuwsbrief,
 • het verlenen van toegang tot onze activiteiten, mocht u zich hier voor hebben opgegeven.  Indien nodig kan hierbij uw lidmaatschap tijdens onze activiteiten worden gecontroleerd met behulp van uw naam en postcode op een lijst die het bestuur dan in het bezit heeft.
 • overige relevante correspondentie

Wij verstrekken of verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden ten behoeve van marketing of verkoopactiviteiten. Ook worden onze gegevens niet door derden verwerkt.

 

Gebruik websites

In de communicatie met onze leden maken we gebruik van de volgende websites:

- www.kws-sneek.nl; deze site is eigendom van de KWS . Het Gezeilschap heeft een eigen plek op deze site voor ledenwerving en communicatie met onze leden. De website gebruikt uitsluitend cookies om het bezoek aan de site te meten. Er worden dus geen cookies gebruikt die persoonsgegevens of pseudo-anonieme gegevens verzamelen.

- Voor het verzenden van de nieuwsflits maken we gebruik van (..Programma…)(Adres vestiging bedrijf/programma). Deze organisatie voldoet aan de AVG regels en heeft een privacy verklaring op de website ( website programma/bedrijf ) staan.

 

Beveiliging

Het Gezeilschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie (Enno Dijkstra, ledenadministratie / secretariaat).

Mocht er sprake zijn van een situatie waarin het risico bestaat dat uw gegevens toch zijn gelekt en dit nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, dan stelt ZGK u daar van op de hoogte.

 

Uw rechten

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Het Gezeilschap van u heeft gekregen. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Als u Het Gezeilschap een verzoek stuurt over één van deze rechten, zal zij hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek doen per e-mail of telefonisch. In het verzoek moet u zoveel mogelijk specificeren op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Ook moet u het verzoek voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij uw ongegronde of buitensporige verzoeken doet. Voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht u te identificeren. Als we een verzoek weigeren, zullen we toelichten wat de reden daarvoor is.

 

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

Als lid heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

 

Recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

Als lid heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als deze gegevens onjuist zijn. Uw kunt ook een verzoek doen aan ZGK om uw gegevens te verwijderen. ZGK kan hier alleen aan voldoen als zij niet verplicht is om u gegevens te bewaren of de gegevens nog nodig heeft voor contributie inning en communicatie.

 

Zo lang bewaren wij uw gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van uw lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap door opzegging of door het niet betalen van de contributie worden de gegevens per 31 december van het jaar waarin het lidmaatschap wordt beëindigd uit ons systeem verwijderd.

 

Klachten

Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door Het Gezeilschap kunt u – naast de hierboven genoemde rechten – ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van onze privacyverklaring, neem dat gerust contact met ons op. Dat kan door te mailen naar: zakelijkgezeilschap.kws.gmail.com of een brief te sturen naar: Het Zakelijk Gezeilschap der KWS, t.a.v ledenadministratie,        Postbus 100, 8600 AC  Sneek.

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018. We zullen deze verklaring regelmatig updaten. We raden uw daarom aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om te zien wat we veranderd hebben.

 

Contact

Zakelijk Gezeilschap
Postbus 100
8600 AC Sneek


06-20154890 (E. Dijkstra)

06-51086208 (P. Hibma)

ofni.[antispam].@zakelijkgezeilschap.nl

Promotie Zakelijk Gezeilschap

Het Zakelijk Gezeilschap der KWS is een sponsorgenootschap van ondernemende leden die de zeilsport, en dan met name de KWS in het bijzonder, een warm hart toedragen.

Het Gezeilschap bestaat op dit moment uit meer dan 50 ondernemers. De leden komen tot vier of vijf keer per jaar bijeen in een informele en gezellige setting. Iedere keer bewijst een bijeenkomst weer een groot succes te zijn. Een kleurrijke groep ondernemers die hun sportpassie combineren met het eigen bedrijf door ondersteuning te bieden aan de watersport.  Een groot deel van de inkomsten van Het Gezeilschap komt namelijk rechtsreeks ten goede aan de KWS en de zeiljeugd in het bijzonder.